Frizerske in kozmetične dejavnosti

Frizerske in kozmetične dejavnosti

Nosilci frizerske in kozmetične dejavnosti so pri njihovem opravljanju dolžni zagotavljati minimalno sanitarno zdravstvene pogoje ter uporabo zdravju in okolju neškodljivih tehnologij.

Minimalni sanitarno zdravstveni pogoji za opravljanje

 • frizerske in brivske dejavnosti,
 • kozmetične dejavnosti (ličenje, manikura, nameščanje umetnih nohtov, odstranjevanje dlak in vsi drugi postopki, ki se izvajajo v kozmetičnih salonih),
 • dejavnosti salonov za nego telesa (savne in kopeli, solariji, saloni za masažo in vse druge postopke, ki se izvajajo v salonih za nego telesa),
 • pedikure,
 • dejavnosti piercing-a, tetoviranja in drugih podobnih postopkov.

Nosilci navedenih dejavnosti so pri njihovem načrtovanju in opravljanju dolžni zagotavljati minimalno sanitarno zdravstvene pogoje ter uporabo zdravju in okolju neškodljivih tehnologij, da zagotovijo najvišjo možno stopnjo varovanja zdravja uporabnikov.

Za izvajanje dejavnosti in higienske nege je odgovorna pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja navedene dejavnosti.

Splošni pogoji za opravljanje dejavnosti

Frizerske in kozmetične dejavnosti
 1. Dejavnost se mora izvajati na mestih, v prostorih ali objektih, namenjenim za opravljanje dejavnosti.
 2. Prostori morajo ustrezati minimalnim zdravstveno higienskim in tehničnim pogojem, glede na vrsto dejavnosti, ki se v njih opravlja.
 3. Pri opravljanju dejavnosti je prepovedana uporaba zdravil.

Dejavnost se mora izvajati v skladu z dobro higiensko prakso. Nosilec dejavnosti mora zagotavljati izvajanje dobre higienske prakse, ki obsega:

 • zagotavljanje higiensko tehničnih pogojev,
 • vzdrževanje opreme in pribora,
 • čiščenje,
 • razkuževanje,
 • usposabljanje osebja in
 • ravnanje z odpadki.

Oprema, pribor, sredstva in proizvodi

 1. Nosilec dejavnosti mora zagotavljati, da oprema, pribor, sredstva in proizvodi, ki jih uporablja, ustrezajo zahtevam tega pravilnika in drugih predpisov. Oprema mora biti tehnično brezhibna, redno vzdrževana in servisirana v skladu z navodili proizvajalca.
 2. Za ustreznost oziroma varnost opreme, pribora, sredstev in proizvodov, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti, je odgovoren proizvajalec oziroma dobavitelj. Nosilec dejavnosti mora ravnati v skladu z navodili proizvajalca.
 3. Nosilci dejavnosti morajo ravnati s poklicno skrbnostjo in zagotoviti skladnost opreme, pribora, sredstev in proizvodov, ki jih uporabljajo – z ustreznimi varnostnimi zahtevami.

Delovni in pomožni prostori

 1. Velikost, razporeditev, izvedba in opremljenost delovnih in pomožnih prostorov mora:
  • omogočati učinkovito čiščenje in razkuževanje,
  • omogočati učinkovito naravno ali umetno prezračevanje in primerno osvetlitev glede na velikost prostora in dejavnost, ki se izvaja,
  • preprečiti navzkrižno kontaminacijo med posameznimi postopki.
 2. Površine, na katerih se pripravljajo barve ali drugi proizvodi za nego, morajo biti odporne proti kemikalijam.

Voda in odpadki

 1. Nosilec dejavnosti mora za opravljanje dejavnosti zagotoviti:
  • oskrbo s toplo in hladno pitno vodo,
  • zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
 2. Zbiranje in ravnanje z odpadki, ki so prišli v stik s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami, mora biti urejeno na način, da ni ogroženo zdravje ljudi. Ti odpadki se na kraju nastanka ločeno zbirajo v namenski trdi embalaži in ne mešajo s komunalnimi odpadki. Vsi ostali odpadki (postriženi lasje, vata, papirnati prtički…) se odlagajo v plastično vrečko v pokriti posodi. Zaprto vrečko se odloži med komunalne odpadke.

Sterilizacija opreme in pribora

 1. Nosilci dejavnosti pri katerih je možno, da oprema in pribor prihajata v stik s telesnimi tekočinami, morajo izvajati sterilizacijo opreme in pribora.
 2. Nosilec dejavnosti, ki izvaja sterilizacijo opreme in pribora, mora imeti izdelan načrt sterilizacije opreme in pribora. Načrt mora vsebovati naslednje:
  • kaj se sterilizira,
  • kdaj se izvaja sterilizacija,
  • kdo izvaja sterilizacijo,
  • način sterilizacije,
  • nadzor delovanja sterilizatorja s kemičnimi indikatorji in
  • način vzdrževanja sterilizatorja.
 3. S kemičnimi indikatorji je treba nadzorovati vsako serijo sterilizacije opreme in pribora.

Prva pomoč

Frizerske in kozmetične dejavnosti

V delovnem ali pomožnem prostoru mora biti nameščena omarica oziroma komplet za prvo pomoč.

Oprema in pribor, ki prihajajo v stik z zunanjimi deli človeškega telesa, morajo biti:

 • čisti,
 • izdelani iz materialov, ki omogočajo ustrezno čiščenje, vzdrževanje in po potrebi razkuževanje oziroma sterilizacijo,
 • pri predvideni in običajni uporabi, varni za uporabnika.

Pribor, ki prihaja v stik s telesnimi tekočinami

 1. Pribor in deli naprav, ki prihajajo v stik s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami, morajo biti sterilni.
 2. Pribor in dele naprav, ki pri običajni uporabi ne prihajajo v stik s krvjo oziroma telesnimi tekočinami, je treba očistiti po vsaki uporabi in po potrebi razkužiti. V primeru kontaminacije pribora s krvjo oziroma telesnimi tekočinami je treba kontaminiran pribor zavreči med odpadke ali ga pred ponovno uporabo očistiti, razkužiti in sterilizirati.
 3. Za britje se morajo uporabljati le britvice za enkratno uporabo. Uporaba električnih brivnikov pa je dovoljena, kadar je možno dele brivnika, ki so prišli v stik s kožo, očistiti in sterilizirati.

Pribor za prediranje kože, sluznice, hrustanca ali mišičnega tkiva

 1. Pribor za prediranje kože, sluznice, hrustanca ali mišičnega tkiva, kot so igle, rezila in podobno, mora biti sterilen. Pribor za enkratno uporabo mora biti do uporabe zaprt v izvirni embalaži.
 2. Naprave, ki se uporabljajo pri izvajanju dejavnosti, in pribor, ki ni za enkratno uporabo ter prihaja v stik z zunanjimi deli telesa, je treba ustrezno očistiti in razkužiti ter po potrebi sterilizirati.
 3. Uporaba pištol za prebadanje kože je dovoljena le za luknjanje ušesnih mečic. Po vsaki uporabi je treba pištolo razkužiti.

Uporaba pokrival in brisač

 1. Kadar pridejo površine za sedenje ali ležanje v neposredni stik s kožo uporabnika, se uporabljajo pokrivala za enkratno uporabo, razen v savnah.
 2. Nosilci dejavnosti morajo za uporabnike zagotoviti čiste brisače.

Sanitarije za osebje

Nosilec dejavnosti mora za vzdrževanje osebne higiene osebja v prostoru, kjer se izvaja dejavnost, zagotoviti sanitarije. Sanitarije morajo biti opremljene z umivalnikom s toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo.

Sanitarije za uporabnike

 1. Sanitarije morajo biti opremljene z umivalnikom s toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo.
 2. Uporabniki lahko uporabljajo iste sanitarije kot osebje, razen v savnah.
 3. V trgovskih in poslovnih centrih, ki imajo svoje sanitarije in garderobe, nosilcu dejavnosti ni treba zagotoviti sanitarij in garderob.

Usposabljanje osebja

 1. Nosilec dejavnosti mora v skladu z zahtevnostjo storitev, ki jih opravlja, skrbeti za stalno usposabljanje osebja, posredovanje navodil za delo in spremljanje njihovega dela.
 2. Nosilci dejavnosti salonov za nego telesa s solariji morajo zagotoviti, da s solarijem upravljajo osebe, ki so ustrezno usposobljene. Usposabljanje mora vsebovati vsebine o delovanju solarijev, UV sevanju, bioloških učinkih, zdravstvenih tveganjih, tipih kože in dozah izpostavljenosti. Pooblastilo za izvajanje usposabljanja osebja v solarijih izda Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

Obvestila o zdravstvenih tveganjih in omejitvah

 1. V prostoru, kjer se izvaja dejavnost, mora biti na vidnem mestu nameščeno obvestilo, na katerem so z dobro vidnimi in čitljivimi velikimi tiskanimi črkami dane informacije glede zdravstvenih tveganj in omejitev izvajanja nege oseb, ki imajo nalezljivo okužbo kože, nohtov ali zajedavce na koži ali lasišču.
 2. Osebje, ki kaže znake nalezljive bolezni ali okužbe kože s klicami ali zajedavci, ne sme opravljati dela s strankami.

Posebni pogoji

Garderoba za uporabnike

 1. Pri dejavnostih, kjer se mora uporabnik preobleči ali sleči, morajo biti nameščene garderobne kabine oziroma zagotovljen prostor za preoblačenje in garderobne omarice za shranjevanje oblačil.
 2. V solarijih se lahko oblačila in predmeti uporabnikov odlagajo v prostoru solarija.

Frizerska in kozmetična dejavnost ter dejavnost manikure in pedikure

Frizerske in kozmetične dejavnosti

Pripomočki

 1. Ogrinjala se lahko uporabijo večkrat, vendar se mora rob ogrinjala, ki pride v dotik z vratom, pri vsakokratni uporabi zaščititi z novim, mehkim papirnatim trakom.
 2. Za nanos kreme in ličil na kožo se morajo uporabljati pripomočki za enkratno uporabo oziroma pripomočki, ki se dajo učinkovito razkuževati.
 3. Vosek za odstranjevanje dlak mora biti za enkratno uporabo.
 4. Kadi za namakanje nog morajo biti iz gladkega materiala, ki omogoča čiščenje in razkuževanje, kar je treba storiti po vsaki uporabi.
 5. Pri izvajanju dejavnosti manikure in pedikure je treba uporabljati pilice za enkratno uporabo oziroma sterilne pilice.

Dejavnost piercing-a, tetoviranja in drugih podobnih postopkov

Pribor:

 1. Za izvajanje postopkov, pri katerih prihaja do prediranja kože, sluznic, hrustanca ali mišičnega tkiva, je obvezna uporaba sterilnega pribora in rokavic za enkratno uporabo.
 2. Pred prediranjem iz prejšnje točke se mora opraviti predhodno razkuževanje površine telesa.

Implantirani nakit ne sme povzročati alergijskih reakcij, biti mora biokompatibilen in za zdravje ljudi neškodljiv.

Proizvodi, ki se uporabljajo pri tetoviranju in drugih podobnih postopkih, morajo biti ob predvidenih načinih in pogojih uporabe, ob upoštevanju oznak, navodil za uporabo, opozoril ali informacij, s katerimi jih je opremil dobavitelj, varni za uporabnika.

Dovoljena uporaba proizvodov:

 1. Pri tetoviranju ali drugih podobnih postopkih se lahko uporabljajo le proizvodi, ki:
  • imajo izdelano oceno varnosti za človekovo zdravje na podlagi rezultatov opravljenih preskusov in študij, pri čemer je treba upoštevati splošne toksikološke lastnosti uporabljenih sestavin, njihovo kemijsko strukturo in izpostavljenost uporabnika,
  • ne vsebujejo ali tvorijo snovi navedenih v Pravilniku in sicer v koncentracijah, ki so višje od tehnično neizogibnih, kljub dobri proizvodni praksi,
  • ne vsebujejo snovi, ki so na seznamu Pravilnika,
  • ne vsebujejo snovi, ki so na seznamu iz Priloge II Direktive Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (UL L št. 262 z dne 27. 9. 1976. str. 169), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2009/134/ES z dne 28. oktobra 2009 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki zaradi prilagoditve Priloge III k tej direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 282 z dne 29. 1 O. 2009, str. 15),
  • vsebujejo barvila, ki so v Prilogi IV Direktive Sveta 76/768/EGS in niso glede področja uporabe označena z oznako 2 do 4,
  • ne vsebujejo snovi, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi razvrščene med rakotvorne in mutagene snovi ter snovi, ki so strupene za razmnoževanje,
  • so v skladu z najvišjimi dovoljenimi koncentracijami nečistot iz Pravilnika in minimalnimi zahtevami za barvila, ki se uporabljajo v živilih, kot je določeno v predpisu, ki ureja merila čistosti za aditive za živila,
  • vsebujejo konzervanse le po predhodni oceni varnosti in v najnižji še učinkoviti koncentraciji,
  • so sterilni in dobavljeni v posodi, kjer je ohranjena sterilnost izdelka vse do neposredne uporabe pri uporabniku. Če se ne uporabljajo pakiranja za enkratno uporabo, mora biti zagotovljeno, da se izdelek ves čas uporabe ne kontaminira.

Podatki in oznake na embalaži proizvoda:

 1. Na embalaži proizvoda, ki ga nosilec dejavnosti uporablja za tetoviranje in druge podobne postopke, morajo biti navedeni naslednji podatki:
  • ime in naslov oziroma sedež dobavitelja oziroma proizvajalca. Podatki so lahko navedeni v skrajšani obliki, če je iz okrajšave mogoče nedvoumno in brez težav razpoznati dobavitelja oziroma proizvajalca,
  • rok uporabe, ki mora biti naveden z besedami »uporabno do«,
  • pogoje uporabe in opozorila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi proizvoda,
  • številko serije ali, če proizvod ni bil izdelan v seriji, druga oznaka za identifikacijo proizvoda,
  • sestavine, ki morajo biti navedene po padajočem vrstnem redu, glede na njihov odstotek v času proizvodnje izdelka. Pred seznamom sestavin mora biti navedeno besedilo »Sestavine« oziroma »Ingredients«. Sestavine morajo biti navedene v skladu z Mednarodnim združenjem za čisto in uporabno kemijo (IUPAC), CAS številko, ali številko barvnega indeksa, in garancijo o sterilnosti vsebine.
 2. Navedeni podatki morajo biti v slovenskem jeziku.
 3. Podatki morajo biti navedeni na embalažni enoti na neizbrisljiv in jasen način. Če zaradi velikosti embalažne enote zahtevanih podatkov glede sestave ni mogoče navesti na enoti, se ti podatki navedejo na zunanji embalaži ali na priloženem lističu, ki mora spremljati vsako pošiljko.

Obvestila o zdravstvenih tveganjih in omejitvah:

 1. Nosilec dejavnosti tetoviranja mora uporabnika seznaniti z morebitnimi tveganji za zdravje, ki izhajajo iz posega in o nadaljnji negi po tetoviranju ali drugih podobnih postopkih.
 2. V čakalnici mora biti na vidnem mestu nameščeno obvestilo, na katerem so z dobro vidnimi in čitljivimi velikim tiskanimi črkami, dane naslednje informacije:
  • seznam postopkov, ki jih nosilec dejavnosti izvaja,
  • tveganja za zdravje uporabnikov, ob izvajanju storitve (možnost prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni npr.: HBV, HCV, HIV, pojava alergijskih reakcij, nastanka granulomov in keloidnih tvorb),
  • nega, potrebna do zacelitve ran,
  • pogoji za reverzibilnost posameznih posegov.
 3. Otrokom, mlajšim od 15 let, se lahko storitev tetoviranja, piercinga in drugih podobnih postopkov opravi le, če dovolijo njegovi starši oziroma skrbniki.

Premični in začasni obrati

Opravljanje dejavnosti izven poslovnega prostora in v premičnih obratih:

 1. Nosilec dejavnosti lahko dejavnosti izjemoma izvaja tudi izven svojih poslovnih prostorov in na domovih uporabnikov, ki zaradi telesne prizadetosti, duševne motnje ali iz drugih razlogov ne morejo priti v prostore, kjer se opravljajo dejavnosti.
 2. V premičnih oziroma začasnih obratih mora nosilec dejavnosti upoštevati določbe splošnih pogojev, razen zahtev za garderobo oziroma sanitarne prostore.

Savna

Frizerske in kozmetične dejavnosti

Oprema savne

 1. Ob kabinah morajo biti nameščena navodila za pravilno uporabo savne. Iz navodil mora biti razvidna zahteva za prhanje pred uporabo savne, priporočen oziroma dovoljen čas savnanja in informacija o temperaturi ter relativni vlažnosti zraka.
 2. Na vidnem mestu mora biti nameščeno obvestilo, na katerem so z velikimi tiskanimi ter dobro vidnimi in čitljivimi črkami dane informacije glede zdravstvenih tveganj in omejitev pri uporabi savne.
 3. Kabina mora imeti prezračevalni sistem, ki ob zaprtih vratih kabine omogoča učinkovito odvajanje zraka. Tla morajo biti nedrseča. Oprema za nadzor delovanja savne ne sme biti v dosegu uporabnika.
 4. V kabini morajo biti poleg toplotnega vira še higrometer, termometer, ura in stikalo za alarmiranje.
 5. Kadar se v kabini izvaja dodatno vlaženje zraka, je treba po uporabi kabine zagotoviti njeno ustrezno sušenje.
 6. Površine v kabini z visoko relativno vlažnostjo zraka morajo biti gladke in omogočati neprekinjeno odtekanje kondenza. V kabini mora biti na vodovodni sistem priključena gumijasta cev za čiščenje in splakovanje površin. Površine za sedenje in tla se mora vsaj enkrat dnevno očistiti in razkužiti.
 7. Kopalna voda v kadeh in bazenih savne mora ustrezati zahtevam predpisa, ki ureja minimalne higienske in druge zahteve za kopalne vode.

Solarij

Tehnične zahteve za solarije:

 1. Za namene kozmetičnega sončenja se uporabljajo le solariji tretjega razreda.
 2. Nosilec dejavnosti mora zagotavljati tehnično brezhiben solarij, ki je redno vzdrževan in servisiran v skladu z navodili proizvajalca, vključno z redno menjavo sijalk in o tem voditi dokumentacijo.
 3. Nosilec dejavnosti mora vsaka tri leta izvesti meritve UV sevanja solarijev pri pravni oziroma fizični osebi, ki ima akreditacijo za izvajanje meritev optičnega sevanja.
 4. Solariji morojo biti opremljeni s števcem delovnih ur, časomerom sevanja, hladilnim sistemom, prezračevalnim sistemom in avtomatskim izklopnim sistemom.
 5. Solarije je treba opremiti z dodatnimi zasloni oziroma jih v prostoru razporediti tako, da se prepreči neželeno izpostavljanje UV sevanju.
 6. Uporaba avtomatskih solarijev je dovoljena le ob nadzoru osebja.

Varovalna očala:

 1. V času izpostavljenosti UV sevanjem mora nosilec dejavnosti zagotoviti uporabnikom uporabo ustreznih varovalnih očal, ki izpolnjujejo zahteve predpisov s področja osebne varovalne opreme in veljavnih standardov Republike Slovenije za to področje.
 2. Ob uporabi varovalnih očal za večkratno uporabo, morajo ta biti čista in razkužena po vsaki uporabi.

Obvestila o zdravstvenih tveganjih in omejitvah:

 1. V čakalnici in prostoru solarija mora biti na vidnem mestu nameščeno obvestilo najmanj formata A3, na katerem so z velikimi tiskanimi, dobro vidnimi in čitljivimi črkami dana navodila za varno uporabo solarija, opozorilo o tveganjih za zdravje in navodila o omejitvah glede uporabe solarija.
 2. Na vidnem mestu v čakalnici mora biti nameščena tudi tabela posameznih fototipov kože in navedba eritemske doze oziroma časa izpostavljenosti UV sevanju, ki se priporoča za posamezni fototip kože.

Ministrstvo za zdravje opozarja

Razpredelnica je na voljo v pdf obliki. Shranite jo lahko na svoj računalnik in po potrebi natisnete. Dostopna je na povezavi:
Ministrstvo za zdravje opozarja

Pri uporabi solarijev za kozmetične namene so prepovedane zdravstvene trditve o pozitivnih učinkih izpostavljanja UV sevanju v solarijih na zdravje ljudi.

Čiščenje

Čiščenje je postopek s katerim odstranjujemo nesnago in zmanjšamo število prisotnih mikroorganizmov. Vse naprave ali pribor, ki mora biti razkužen ali steriliziran, je najprej potrebno skrbno očistiti na naslednji način:

 1. spiranje s toplo vodo (15 – 30°C);
 2. pranje oziroma pomivanje v raztopini tople vode in alkalnega detergenta ter odstranjevanje vidne umazanije;
 3. spiranje z vročo vodo;
 4. sušenje s čisto tkanino;
 5. shranjevanje v čistem in suhem prostoru.

Dovoljena je uporaba ultrazvočnih naprav za čiščenje, ki mora potekati v skladu z navodili proizvajalca.

Razkuževanje

Razkuževanje je postopek s pomočjo katerega zmanjšamo število mikroorganizmov za 99% in uničimo predvsem vegetativne oblike povzročiteljev bolezni. Razkuževanje je potrebno izvesti na enega izmed naslednjih načinov:

 • kadar je to mogoče je treba razkuževati z vročo vodo oziroma vodno paro. Kuhanje v vreli vodi (100°C) traja najmanj 10 minut. Dovoljena je uporaba termodezinfektorjev. Njihova uporaba mora potekati v skladu z navodili proizvajalca.
 • Za razkuževanje očiščenih površin oziroma naprav in pribora uporabljamo raztopino natrijevega hipoklorita, ki jo pripravimo na naslednji način: en del luga (s koncentracijo 50g aktivnega klora na liter) in štirje deli vode. Raztopino pripravimo tik pred uporabo. Kontaktni čas je 30 minut.
 • Za razkuževanje očiščenih površin oziroma naprav in pribora lahko uporabljamo tudi 0,20 do 0,35% perocetno kislino. Kontaktni čas naj bo 5 do 10 minut. Raztopino je treba pripraviti neposredno pred uporabo. Raztopino je dovoljeno uporabljati največ en dan – pod pogojem, da je shranjena v hladilniku.
 • Uporaba etanola ali izopropanola je primerna predvsem za kožo in sluznice. Uporabljamo: 70 – 90% etanola ali 70% izopropanola. V skladu z navodili proizvajalca je dovoljena uporaba raztopin klorheksidin glukonata ali povidon jodida.

Sterilizacija

Sterilizacija je postopek s pomočjo katerega odstranimo oziroma uničimo vse oblike mikroorganizmov. Za sterilizacijo se lahko uporabi katerikoli izmed načinov, ki so navedeni v nadaljevanju, v predpisanem trajanju in pri določeni temperaturi ter v skladu s pogoji uporabe proizvajalca.

 • Sterilizacija z vodno paro in zvečanim tlakam: 20 minut pri 121°C in zračnem tlaku ene atmosfere oziroma 5 – 10 minut pri 135°C.
 • Sterilizacija s suho toploto: eno uro pri 180°C ali uro in pol pri 170°C.

Načrt sterilizacije pribora, orodja in pripomočkov

Razpredelnica je na voljo v pdf obliki. Shranite jo lahko na svoj računalnik in po potrebi natisnete. Dostopna je na povezavi:
načrt sterilizacije pribora, orodja in pripomočkov

Priporoča se: enkrat na leto kontrola sterilizatorja z biološkim indikatorjem pri verificiranih ustanovah; uzdrževanje in servisiranje sterilizatorja po navodilih proizvajalca.

Posamezni pojmi v tem zapisu imajo naslednji pomen

 1. Eritemska doza je količina energije UV sevanja, ki povzroča pordelost na koži.
 2. Minimalna eritemska doza (MED) je količina energije UV sevanja, ki povzroča komaj opazno pordelost na še neizpostavljeni koži.
 3. Oprema poslovnega prostora je vsa oprema, ki se nahaja v prostoru, namenjenem izvajanju dejavnosti.
 4. Piercing in podobni postopki so postopki okrasitve telesa s prebadanjem kože, sluznice, hrustanca ali mišičnega tkiva, zaradi vstavitve predmetov iz kovine ali drugih materialov.
 5. Proizvod za tetoviranje in podobne postopke, v smislu tega pravilnika, je katerakoli snov ali pripravek v končni obliki, ki je namenjen obarvanju kože intradermalno.
 6. Solarij je naprava, ki vsebuje vir ultravijoličnega (UV) sevanja in je namenjena za izpostavljanje ljudi temu sevanju, z namenom kozmetičnega sončenja oziroma porjavitve kože.
 7. Solariji tretjega razreda so solariji, ki izpolnjujejo zahteve predpisov in obravnavajo navedeno opremo ter veljavne standarde iz družine SIST EN za to področje.
 8. Tetoviranje in podobni postopki so postopki poslikave telesa z vnašanjem proizvodov za tetoviranje v kožo intradermalno.

Dokumentacija in viri

Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja